top of page

Why We're Great >

Szemlélet és módszer

quote.png

Ha körbenézel, és nem tapasztalsz semmilyen problémát a világodban, akkor ez az oldal nem neked szól.

 

Ha viszont olyan jelenségeket észlelsz, amelyek negatívan hatnak a közérzetedre, akkor tarts velem, és vizsgáljuk meg azok rendszerét aszerint, vajon hogyan jöttek létre. 

 

Akár globális léptékű, mély, depresszív kérdésekről, a társadalmunk drámájáról vagy személyes életünk kilátástalan helyzeteiről legyen szó, mindezek a krízisek azoknak a romboló ösztönöknek az eredményei, amelyek itt élnek bennünk, emberekben, és amelyeket tudattalanul működtetünk személyes és kollektív élettereinkben. Ezeknek a hajtóereje azok a testünkben ragadt traumák, amiket a múltunkban átéltünk egyénként, közösségként, a társadalom vagy az emberiség szintjén. 

 

A trauma hatására az élet önmaga ellen fordul, és lerombolja saját életfenntartó rendszerét, annak kapcsolatait. Így kimondhatjuk: kríziseink – kiélezett destruktív konfliktusaink és megkövesedett problémáink –  nem másról szólnak, mint a létezésünk megtört kapcsolatairól:

 

 • a testünkkel való megtört kapcsolatunkról;

 • az életerővel való megtört kapcsolatunkról;

 • az önmagunkkal való megtört kapcsolatunkról;

 • a valóságunkkal való megtört kapcsolatunkról;

 • a másokkal való megtört kapcsolatunkról;

 • a természettel való megtört kapcsolatunkról;

 • a jövőnkkel való megtört kapcsolatunkról.

 

Rendszergondolkodói munkámmal abban segítem a megújulni és újítani vágyó egyéneket és közösségeket, hogy regenerálják életük ezen megtört kapcsolatait, és ezzel pozitív rendszerszintű változást generáljanak világuk személyes, közösségi és tágabb dimenzióiban.

A rendszerszemlélet

A munkámat meghatározó rendszerszemlélet mentén azt vizsgáljuk, hogy világunk, amit megélünk, és az élet-tereink, amiben élünk, élő rendszerei hogyan működnek

 • hogyan tartják fenn magukat,

 • hogyan fejlődnek,

 • hogyan változnak.

 

 

Az élő rendszerek sajátossága, hogy nyitottak, rendelkeznek az élet azon tulajdonságával, hogy önszerveződőek, és kölcsönhatásban állnak a környezetükkel. Ezen interakciók az energia-, és információ áramlás által jönnek létre.

Élő rendszernek tekinthető egy egyszerű sejt, egy ember, egy közösség, vagy egy globális gazdasági szervezet is, ami nemzetek felett áll, illetve az emberiség és a Föld maga. Bármelyikről is legyen szó, összetettségétől függetlenül, ugyanazon túlélési-, és fennmaradási folyamatok jellemzik őket. 

life-01.png

Ezen folyamatok egy része az energiaszabályozásért felelősek, más alrendszerek folyamatai pedig az információ szabályozását látják el. Néhány alrendszer, és a folyamatai mindkettőért felelősek.

Az élet tehát ezen folyamatok összessége. Az élőrendszerek alapvető tulajdonsága, hogy az egyensúlyra törekednek, de ha az energia és információ áramlása elakad, a kapcsolatok megtörnek, és ekkor az élet  is elakad, a szervezet pedig hanyatlásnak indul. Legyen szó akár egy városszövetről, egy üzleti szervezetről, egy párkapcsolatról, vagy akár a testünkről, ha a rendszerükben ezek a folyamatok blokkolva vannak, akkor az élet természetes adaptív körforgása a rendszeren belül megreked, így az nem képes regenerálni, azaz megújítani önmagát, ami az alapja a fenntartható fejlődésnek.

adaptív körforgás.png

Az élő rendszerek a nyitottságuk, és önszerveződő képességük által úgy tudják fenntartani energiaszintjüket, hogy integrálódnak a környezetükbe, és az így létrejött kölcsönös kapcsolódások biztosítják az energia és információ oda-vissza történő harmonikus áramlását. 

Így tehát ha egy rendszer működését a megrekedtség vagy káosz, esetleg mindkettő jellemzi, akkor az élő rendszerek logikáját követve a cél az, hogy rálássunk, megértsük, és feloldjuk azon gócokat - mind az energia-, mind az információáramlás szintjén-, amik akadályozzák a rendszer egészét alkotó egységek közötti kölcsönös kapcsolódást, azaz az összekapcsoltság állapotának létrejöttét.

dilemma.png

Rendszerelvű munkám során azt tanítom elakadt helyzetben lévő, és megújulni, valamint újítani vágyó egyéneknek és közösségeknek, hogyan használhatják a rendszerszemléletet úgy, hogy képesek legyenek:

 • modellezni komplex világuk narratívájának rendszerét- azt amit másoknak és maguknak mesélnek önmaguk és világuk kapcsolatáról -, és rálátni annak megtört kapcsolataira

 • megérteni a megtört kapcsolatok mögött meghúzódó mintákat

 • ráérezni arra, amit képviselnek ezen romboló folyamatokban

 • újrakapcsolódni és újra kapcsolni

 • tudatosan szabályozni azt, ahogy jelen vannak, és cselekednek

 • ráhangolódni a feltörekvő jövő lehetőségeire

 • megtestesíteni és megfogalmazni az új perspektívájukat a világról

 • aktiválni erőforrásaikat és képességeiket

 • megtervezni és szisztematikusan fejleszteni életük folyamatait, aktivitás-rendszerét

 • kölcsönösen kapcsolódni a környezettel, azaz befogadni, feldolgozni és megosztani.

 

 

Mindezt tesszük azért, hogy jól legyünk, és úgy éljünk, hogy egy jobb világot építsünk, együtt.

A tematikus rendszerelvű fejlesztések során párbeszédes, vizuális, modellező, elemző, testközpontú és olykor művészeti módszerek alkalmazásával segítem az egyéneket és közösségeket egy egészségesebb, örömtelibb és harmonikusabb életkoncepció megtervezésében, ami teret biztosít a folyamatos megújulásnak és újításnak.

A rendszergondolkodás fejlesztése segít szélesebbre tárni elménk ablakát a világunkra, és azért, hogy nyitva tudjuk tartani azt bénító, nehéz vagy küzdelmes élethelyzetekben is a bioszisztemikus testmunkával eddzük testünk és elménk kapcsolatát úgy, hogy bármely körülmények között fenntudjuk tartani integráltságunkat, tudatosságunkat és aktivitásunkat.

a cél.png

 

A rendszergondolkodás fejlesztésének módszere:

a rendszerelvű facilitáció

A rendszerelvű facilitáció fejlesztési tere úgy szolgál, mint egy gyakorlótér, melyben expresszív és testfókuszú metodikával, kölcsönös bizalmi kapcsolatban, a résztvevők különböző szerepekben érzékelhetnek és cselekedhetnek, így megtestesítve a jövő elképzelésének rendszerét. Ez a környezet a vágyott élet-tér prototípusa, amiben a résztvevő rendszerelvű kérdések által vezetett dialogikus, szomatikus és vizuális gyakorlatok és technikák által modellezheti és integrálhatja annak rendszerszintű - érzelmi, gondolati, cselekvési és interakciós - sorozatát. Az élő rendszerek logikája vezet minket a jövő élet-terének aktív alakítása során, egy olyan holisztikus paradigmát építve, melynek fókuszában a harmonikus emberi kapcsolati rendszerek kiépítése és fenntartása áll.

A folyamat kulcsszavai: 

 

VITALITÁS, KÖLCSÖNÖSSÉG ÉS KEZDEMÉNYEZŐERŐ


 

Mi történik a gyakorlótérben?

 

 • A megfigyelés és tükrözés fejleszti az intuitív megértést és cselekvést.

 

 • Az érzelmi dinamikák és rendszerszintű kapcsolódások (beszéd, cselekvés, jelentés, másokkal való kapcsolat) ösztönzésével és integrálásával új belső életkoncepció (elképzelés) jön létre a jövő vágyott környezetével, az eléréséhez szükséges cselekvéslánccal, nyelvi szimbólumaival, a végrehajtás testi érzeteivel és az érzelmi közeggel kapcsolatban.

 

 • A közös tapasztalati tanulás folyamatában megújul a cselekvési és interakciós készlet, igazodva az élet mint környezet összetett és folyamatos változásához.

 

 • A kísérletezés során felfedezve és tapasztalva a különböző érzelmi rezonanciamodelleket (jelentéstereket) fokozódik a beleérzőképesség és az érzelmi reakciókészség.

 

 • A lehetőségek tereinek szomatikus modellezése során az élettani, gondolati, cselekvési és emberi interakcióstílusok finomításával és az ezt követő értelmezéssel létrejöhet a logikaváltás, így újraalkotva a külvilág struktúráit, és formálva a résztvevők önmagukról alkotott elképzeléseit.

 

 • A cselekvésláncok mind a cselekvő állapotára, mind környezetére gyakorolt hatásainak szomatikus modellezésével fokozzuk a testközpontú tudatosságot.

 

 • A verbalizált gondolatok testi integrációjával, a gesztusok által és ‘a firkálás művészetének’ gyakorlásával tudatosítjuk és tükrözzük az elképzeléseink jelentését, amivel másokban életre kelthetjük az elképzeléseink tükörképét, ezáltal létrehozva a kölcsönös megértést

 

 • Az észlelt világunkat alkotó élő rendszerekhez fűződő cselekvési és interakciós tapasztalataink visszaadásával és leírásával fejlődik a beszéd, így a mélyen megértett környezet kifejeződése képes aktiválni a közös akciót a közösségünkben.

 

 • az új életrend(szer) cselekvési és interakciós modelljeinek begyakorlása és a megvalósítási stratégiája segíti a résztvevőket abban, hogy megélve az életükben elfoglalt funkcionális helyüket, aktívan és szisztematikusan alakítsák át életük környezetét, beépítve a jövőhöz kapcsolódó pozitív elképzeléseiket, az új kapcsolati perspektívákat, az építő cselekvéssorozatokat, és a harmonikus, az életet támogató fizikai környezetet.

bottom of page